تومان

جهت مشاهده طرح های مشارکتی مبلغ مشارکت مورد نظر خود را در کادر بالا وارد کنید سپس روی دکمه طرح های زیر کلیک کنید

طرح 1 ساله
مدت قرارداد سهم درآمد درآمدتقریبی(ماهانه)
1ساله با دریافت درآمد ماهانه %0 0
1ساله با دریافت درآمدهر3ماه1بار %0 0
1ساله با دریافت درآمدهر6ماه1بار %0 0
1ساله با دریافت درآمد درسررسید %0 0
حداقل مبلغ مشارکت 5 میلیون تومان می باشد

در طرح مشارکت 1ساله درآمد مبالغ بیش از50میلیون تومان نیم درصد،100میلیون تومان1درصدو200میلیون تومان2درصد بیشتر محاسبه می گردد