نام نماینده: محمدهادی صدرنیا
کد نماینده: 10487452
شماره موبایل: 09106021041
نام فروشگاه: فروشگاه کالای خانه پیام
آدرس: خیابان امام خمینی جنوبی نبش جهاد