طرح های فروش اقساطی کالا

نوع پیش پرداخت اقساط نرخ سود سقف خرید(تومان)
طرح1 یک دوم فاکتور 6 بدون سود 20/000/000
طرح2 یک سوم فاکتور 8 %6 سالانه 20/000/000
طرح3 یک سوم فاکتور 12 %1/2به ازای هرماه 20/000/000
طرح4 یک چهارم فاکتور 14 %1/8 به ازای هرماه 20/000/000
طرح5 ندارد 14 %2/5به ازای هرماه 10/000/000
طرح6 یک پنجم فاکتور 16 %2به ازای هرماه 20/000/000

طرح های فروش اقساطی خودرو

نوع پیش پرداخت اقساط نرخ سود باقی مانده اقساطی
خودرو اقساطی ندارد 36 %1.5 به ازای هرماه 40/000/000
خودرو چکی ندارد 4فقره چک 3 ماهه %22.5 سالانه 50/000/000

شرایط ضمانت

روش1:بدون ضامن برای دارندگان اوراق مشارکت

روش2:بدون ضامن برای دارندگان پروانه اقساطی قبلی نزد شرکت

روش3:از طریق یک نفر دارای چک کارمندی (الزاما باید چک صیاد باشد) که نظامی نباشد+یک نفر از اعضای خانواده یا غیر که پشت چک ها را امضاء نماید

روش4:از طریق یک نفر دارای پروانه کسب با چک معتبر (الزاما باید چک صیاد باشد)+یک نفر از اعضای خانواده یا غیر که پشت چک ها را امضاء نماید

روش5:از طريق يك نفر دارا چك آزاد با گردش حساب بالا (الزاما باید چک صیاد باشد) + يك نفر اعضای خانواده يا غير كه پشت چك را امضاء نماید

روش 6:از طريق دو نفر ضامن آزاد كه دارای چك معمولی باشند (الزاما باید چک صیاد باشد)

هر ضامن تا 20/000/000 تومان می تواند ضمانت نماید

توجه ! شرایط فوق مخصوص شهرستان دزفول و اندیمشک می باشد

مدارک ضمانت

كپی كارت ملی و صفحه اول و توضيحات شناسنامه خريدار و ضامن

قبض محل سکونت بنام خريدار و ضامن درغیر اينصورت اجاره نامه يا قولنامه خرید منزل

کپی پروانه كسب از ضامن بازاری یا آخرين فیش حقوقی از ضامن اداری

چك از ضامن

پرينت 3ماهه حساب چك ها بانکی

امورفروش:

09033924568