شرایط ضمانت

روش 1 : بدون ضامن برای دارندگان اوراق مشاركت شركت
روش 2 : بدون ضامن برای دارندگان پرونده اقساط قبلی نزد شركت
روش 3 : از طريق يك نفر كارمند يا بازنشسته دارای چك كه نظامی نباشد

(حداقل حقوق دريافتی 000 / 000 / 6 تومان)
روش 4 : از طريق دو نفر دارای پروانه كسب با چك معتبر
روش 5 : از طريق دو نفر دارای چك آزاد با گردش حساب بالا


*****************************************************

توجه 1 : شرایط فوق مخصوص شهرستان دزفول و اندیمشک می باشد
 توجه 2 : تمامی چک ها الزاما باید صياد باشند .
توجه 3 : مبالغ تا سقف 000 / 000 / 30 تومان یک ضامن کارمند با حداقل حقوق 000 / 000 / 6 تومان یا دو ضامن طبق
شرایط فوق اخذ می گردد .
توجه 4 : مبالغ بيش از 000 / 000 / 30 تومان دو ضامن طبق شرایط فوق اخذ می گردد.

هر ضامن تا 20/000/000 تومان می تواند ضمانت نماید

******************************************************

توجه ! شرایط فوق مخصوص شهرستان دزفول و اندیمشک می باشد

share

***********************************************************

مدارک ضمانت

 

كپی كارت ملی و صفحه اول و توضیحات شناسنامه خريدار و ضامن

  قبض محل سكونت بنام خريدار و ضامن درغیر اينصورت اجاره نامه يا قولنامه خريد منزل

توجه : در هر پرونده اقساطی حداقل يك نفر بايد مالك )قبض آب يا برق بنام( باشد .

  كپی پروانه كسب از ضامن بازاری و آخرين فیش حقوقی از ضامن اداری

  چك از ضامن + پرينت 3 ماهه حساب چك های بانكی

share

 

امورفروش:

 

4568 395 0903